fbpx
Zmiana prawa energetycznego – OIRE

Zmiana prawa energetycznego – OIRE

Jedną z regulacji przewidzianych w nowelizacji prawa energetycznego jest zmiana sposobu gromadzenia i przetwarzania danych niezbędnych do realizacji procesów rynku energii elektrycznej. Ustawa zakłada utworzenie tzw. Operatora Informacji Rynku Energii (dalej: OIRE). Jego funkcje ma pełnić Operator Systemu Przesyłowego – PSE S.A.

Zadania OIRE

Kluczowym zadaniem OIRE ma być wdrożenie, a następnie zarządzanie Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii (dalej: CSIRE). W systemie mają być gromadzone dane pomiarowe, które następnie będą przetwarzane i ujednolicane. Przedsięwzięcie ma usprawnić funkcjonowanie detalicznego rynku energii poprzez poprawę komunikacji pomiędzy jego uczestnikami. Graficznie rolę OIRE można przedstawić w następujący sposób.

Obecnie wymiana informacji w zakresie danych pomiarowych pomiędzy uczestnikami rynku odbywa się wieloma niezależnymi kanałami informacyjnymi. Docelowo za cały proces ma odpowiadać OIRE.

Korzyści dla odbiorców

Przy zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, CSIRE ma zapewniać dla odbiorców:

 • Ułatwiony dostęp do danych pomiarowych pozwalający np. na weryfikację zużycia oraz optymalizację kosztów energii;
 • Dowolność w udostępnianiu danych pomiarowych dotyczących własnego punktu poboru energii do innych podmiotów;
 • Możliwość wyboru rozliczania przedpłatowego – w przypadku zastosowania inteligentnych liczników energii;
 • Usprawnienie procesu zmiany sprzedawcy energii;

Przykład

Do tej pory przedsiębiorca, który posiada wiele punktów poboru energii w obrębie sieci różnych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD) musiał występować o udostępnienie danych pomiarowych do każdego OSD z osobna. Dane otrzymywał różnymi kanałami korespondencyjnymi w różnym czasie. Po utworzeniu CSIRE, docelowo wszystkie dane pomiarowe będą udostępniane odbiorcy przez OIRE w wystandaryzowanym formacie, w określonym terminie.

Korzyści dla sprzedawców

Podobnie usprawniona ma być działalność sprzedawców energii oraz podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe, dla których najistotniejszymi walorami CSIRE mają być:

 • Skuteczna wymiana informacji wymagana do prowadzenia działalności w zakresie dostarczania i sprzedaży energii;
 • Ułatwienie dostępu do danych w jednolitym formacie, usprawniające funkcjonowanie systemów rozliczeniowych oraz ułatwiające rozpoczęcie działalności dla nowych podmiotów poprzez m. in. zmniejszenie kosztów przetwarzania i agregacji otrzymanych danych pomiarowych;
 • Usprawnienie komunikacji z innymi uczestnikami rynku;
 • Możliwość uzyskania kompleksowych informacji o potencjalnym kliencie w zakresie profili zużycia energii, na potrzeby przygotowania spersonalizowanej oferty.

Przykład

Funkcjonujący na terenie kilku OSD sprzedawca energii, nie będzie musiał korzystać z kilku różnych platform wymiany informacji, należących do różnych OSD. Wszelkie niezbędne dane pomiarowe mają być wystandaryzowane i udostępniane za pośrednictwem CSIRE. Może to zapobiec potencjalnym incydentom wynikającym z nieudostępniania sprzedawcom energii danych pomiarowych na czas.

Korzyści dla wytwórców

Z perspektywy wytwórców dane pomiarowe pełnią kluczową rolę w prowadzeniu działalności. Spóźnienie w otrzymaniu lub otrzymanie błędnych danych pomiarowych może być bardzo dotkliwe finansowo dla przedsiębiorcy. W skrajnym przypadku może zagrozić utratą płynności przedsiębiorstwa. Wprowadzenie CSIRE powinno przełożyć się na poprawę bezpieczeństwa prowadzenia działalności.

Korzyści dla OSD i OSP

Wprowadzone zmiany mają być również korzystne dla Operatorów, w następującym zakresie:

 • Dodawać nowe możliwości dopasowania zapotrzebowania na energię do potencjału produkcji energii ze źródeł rozproszonych;
 • Umożliwiać pracę Operatorów z wykorzystaniem danych pomiarowych według wystandaryzowanych norm określonych w CSIRE;
 • Usprawniać funkcjonowanie rynku detalicznego, poprzez zniesienie z OSD obowiązku udostępniania danych pomiarowych na życzenie odbiorców.

Przykład:

Dzisiaj udostępnianie danych pomiarowych na wniosek odbiorcy energii elektrycznej jest jednym z obowiązków OSD. Wprowadzenie CSIRE przeniesie ten obowiązek na OIRE. Odbiorcy będą kierować swoje wnioski bezpośrednio do OIRE a następnie będą otrzymywać dane w jednolitej postaci niezależnie od operatora, w zasięgu którego się znajdują.

Wdrożenie CSIRE

Obecnie nowelizacja ustawy jest procedowana w sejmie. Jednocześnie w trybie przygotowań do pełnienia funkcji OIRE, PSE S.A. prowadzi postępowanie publiczne, którego przedmiotem jest:

 • wdrożenie podstawowe CSIRE, w tym: zaprojektowanie, implementacja, przetestowanie, uruchomienie wraz z inicjalnym zasileniem danymi;
 • wdrożenie rozszerzeń w CSIRE;
 • świadczenie usługi rękojmi i gwarancji CSIRE;
 • świadczenie usługi utrzymania CSIRE.

Na ten moment nie znamy jeszcze wykonawcy CSIRE. Od wejścia w życie nowelizacji ustawy, OIRE będzie miał:

 • 12 miesięcy na opracowanie i zatwierdzenie CSIRE;
 • 18 miesięcy na dostosowanie IRIESP;
 • 30 miesięcy na zawarcie umów o korzystanie z CSIRE oraz zgromadzenie informacji o punktach pomiarowych;
 • 36 miesięcy na uruchomienie CSIRE.

Oznacza to, że uruchomienia CSIRE można się spodziewać w 2024 roku.

Podsumowanie

Procedowany projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne ma wprowadzić przełomową zmianę, która znacząco będzie wpływać na funkcjonowanie branży energetycznej w Polsce. Centralny System Informacji Rynku Energii będzie udogodnieniem dla większości uczestników rynku energii. Podobne scentralizowane systemy wymiany danych funkcjonują w takich krajach jak Islandia, Irlandia, Włochy, Holandia, Dania, Estonia, Norwegia, Wielka Brytania. Wdrożenie CSIRE ma być odpowiedzią na wykładniczy rozwój energetyki rozproszonej w tym odnawialnych źródeł energii. Utworzenie OIRE, wydaje się niezbędne do sprawnego funkcjonowania rynku energii stopniowo kształtowanego na nowo poprzez transformację energetyczną.

Zostaw komentarz

15 + dwa =

error: Content is protected !!