fbpx
Ryzyka w aukcyjnym systemie wsparcia

Ryzyka w aukcyjnym systemie wsparcia

Aukcyjny system wsparcia często wzbudza obawy wśród potencjalnych uczestników aukcji. W dużej mierze wynikają one ze zobowiązań ciążących na wytwórcach po wygranej aukcji. W artykule przedstawiono ryzyka wynikające z udziału w aukcji.

Kara Prezesa URE

Startując w aukcji wytwórca uwzględnia ilości energii deklarowanej do sprzedaży przez kolejne lata. Niewłaściwe określenie ilości daje podstawę do wymierzenia przez Prezesa URE kary pieniężnej (art. 168 pkt 15 ustawy o oze).

Karze pieniężnej podlega ten, kto dokonał sprzedaży energii elektrycznej w ramach aukcji, poniżej 85% ilości energii określonej w ofercie. Przy czym rozliczenie ilości energii odbywa się po zakończeniu każdych pełnych trzech lat kalendarzowych oraz po zakończeniu okresu wsparcia.

Wysokość kary pieniężnej oblicza się według wzoru:

KO = 0,5 x [ CS x ( EOA – EWA ) ]

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KO – wysokość kary pieniężnej wyrażoną w złotych,

CS – cenę skorygowaną wyrażoną w zł/MWh, stanowiącą cenę zakupu przez sprzedawcę zobowiązanego, lub podstawę wypłaty ujemnego salda

EOA – ilość energii OZE, jaką wytwórca zobowiązał się wytworzyć, wprowadzić do sieci i sprzedać w 3-letnich okresach rozliczeniowych w MWh.

EWA – ilość sprzedanej w ramach systemu aukcyjnego energii z OZE aukcji w 3-letnich okresach rozliczeniowych wyrażoną w MWh.

Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary gdy instalacja pozostawała w gotowości do wytwarzania energii, jednak nastąpiło ograniczenie wytworzenia energii albo nie doszło do wytworzenia w następstwie, m. in:

 • prawa powszechnie obowiązującego przyjętego po dniu złożenia oferty;
 • konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej;
 • wystąpienia awarii w systemie elektroenergetycznym;
 • działania siły wyższej;
 • decyzji administracyjnej mającej wpływ na zakres korzystania z wód przez elektrownię wodną;
 • wystąpienia awarii technicznej instalacji OZE, niezależnej od wytwórcy i skutkującej uszkodzeniem lub zniszczeniem tej instalacji lub zniszczeniem obiektów budowlanych lub urządzeń warunkujących pracę tej instalacji;
 • krytycznych zmian przepływu hydrologicznego względem lat poprzednich warunkujących pracę elektrowni wodnej.

Niedochowanie terminu sprzedaży energii

Innym ryzykiem wiążącym się ze zobowiązaniem jakie niesie ze sobą aukcja jest niedochowanie terminu na sprzedaż energii w ramach aukcji.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest ustanowiona gwarancja bankowa lub kaucja wniesiona na rachunek bankowy wskazany przez prezesa URE.

Zabezpieczenie wynosi 30 złotych za każdy 1 kW mocy elektrycznej (w instalacji istniejącej) i 60 zł za każdy 1 kW (w instalacji planowanej).

Wytwórca energii z instalacji istniejącej (czyli eksploatowanej przed 1 lipca 2016 r.) zobowiązany jest do rozpoczęcia sprzedaży pierwszego dnia miesiąca po upływie pełnego miesiąca kalendarzowego od dnia aukcji. Dla tegorocznych aukcji termin na rozpoczęcie sprzedaży energii z instalacji istniejących przypada na dzień 1.01.2021 r. Jeżeli instalacja jest w trakcie remontu, wytwórca może wnioskować o wydłużenie terminu maksymalnie o cztery miesiące.

Wytwórca energii z instalacji nowej (która rozpocznie sprzedaż po aukcji) zobowiązany jest do sprzedaży energii elektrycznej w terminie maksymalnie 3,5 lat (42 miesięcy) od dnia aukcji, z wyjątkiem:

 • instalacji fotowoltaicznych (PV) dla których termin wynosi 2 lata (24 miesiące),
 • elektrowni wiatrowych, dla których termin to 33 miesiące,
 • morskich elektrowni wiatrowych, dla których termin wynosi 6 lat (72 miesiące).

Prezes URE zwraca kaucję w terminie 60 dni od dnia wypełnienia zobowiązania w zakresie terminu pierwszej sprzedaży energii.

W przypadku niewypełnienia przez wytwórcę zobowiązania w zakresie pierwszej sprzedaży energii kaucja przepada na rzecz prezesa URE. Natomiast instalacja wytwórcy może ponownie startować w aukcji po 3 latach od granicznego terminu rozpoczęcia sprzedaży energii w aukcji

Ryzyko wynikające z oferty

Prezes URE rozstrzygnie aukcję, jeżeli uczestnicy prawidłowo złożą nie mniej niż trzy ważne oferty. Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii. Gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą najniższą cenę, o sprzedaży energii elektrycznej rozstrzyga kolejność złożonych ofert.

Biorąc pod uwagę powyższe istnieje ryzyko niewygrania aukcji na skutek:

 • zaoferowania zbyt wysokiej ceny w aukcji,
 • niepoprawnego złożenia oferty aukcyjnej, np. po terminie zamknięcia sesji aukcji,
 • zbyt małej liczby ofert.

Niepowodzenie w prekwalifikacji

Wytwórca, który zamierza wystartować w aukcji musi przejść wstępną ocenę formalną tzw. prekwalifikację. Jest ona warunkiem do dopuszczenia do udziału w aukcji. Kluczowymi aspektami na które warto zwrócić szczególną uwagę są:

 • kompletność składanych dokumentów,
 • podpisy osób uprawnionych do reprezentowania spółki,
 • przygotowanie deklaracji lub wniosku który w sposób jednoznaczny umożliwia identyfikację instalacji oze.
 • terminowa wpłata kaucji lub wniesienie gwarancji bankowej przez wytwórcę,

Niedochowanie powyższych kwestii może skutkować odrzuceniem deklaracji lub wniosku o przystąpieniu do aukcji.

Spełnienie kryterium wysokosprawnej kogeneracji

Wytwórca występujący jako sprzedawca energii wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (CHP) zobowiązany jest do:

 • przedłożenia oświadczenia, że instalacja spełnia wymagania definicji wysokosprawnej kogeneracji zgodnie z art. 3 pkt. 38 ustawy Prawo Energetyczne.
 • przedkładania Prezesowi URE do dnia 15 marca co roku opinię akredytowanej jednostki.

Opinia ta musi zostać potwierdzona audytem wykonanym przez akredytowanego audytora kogeneracyjnego, celem przedstawienia przed Prezesem URE:

 • zasadności uznania instalacji za instalację wytwarzającą energię w CHP oraz
 • informacji na temat ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji oraz bez wysokosprawnej kogeneracji.

Jeżeli instalacja wytwarzała energię elektryczną bez wysokosprawnej kogeneracji, Prezes URE informuje o tym fakcie wytwórcę oraz Zarządcę Rozliczeń S.A.(ZRSA).

W powyższym przypadku lub w przypadku nieprzedłożenia opinii w terminie, ZRSA rozlicza nienależnie wypłaconą pomoc publiczną. ZRSA rozliczy tą pomoc z przyszłym ujemnym saldem, w kolejnych okresach rozliczeniowych. Rozliczenie stanowi różnicę pomiędzy uzyskaną pomocą, a pomocą, którą wytwórca uzyskałby gdyby jego instalacja wytwarzała energię w CHP.

Brak wypłaty ujemnego salda

Celem uzyskania dopłaty do sprzedanej energii wytwórca (o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW) zobowiązany jest do comiesięcznego składania wniosku o pokrycie ujemnego salda, czyli dopłaty do sprzedanej energii w aukcji.

Wniosek należy składać w terminie 10 dni po zakończeniu każdego miesiąca. Złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda po tym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Jednocześnie Zarządca Rozliczeń S.A. przyjmuje, że w danym okresie nie nastąpiła sprzedaż energii elektrycznej w systemie aukcyjnym.

Podsumowanie

Uczestnictwo w aukcjach oze jest obarczone ryzykami. Ryzyka te muszą być szczegółowo zbadane pod kątem formalnym oraz finansowym na etapie przygotowywania biznesplanów oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych inwestycji. Analiza ryzyka jest nierozłącznym procesem planowania projektów. Właściwa identyfikacja i planowanie reakcji na ryzyko pozwala na wyeliminowanie lub obniżenie jego wpływu do akceptowalnego poziomu. Rozważając przystąpienie do aukcji należy uwzględnić potencjalne przeszkody w realizacji projektu takie jak niepowodzenie w prekwalifikacji czy też przegrana w aukcji. Nie należy również zapominać o zobowiązaniach po wygraniu aukcji, dotyczących terminu granicznego rozpoczęcia sprzedaży, potencjalnych kar, ale też czynników które mogą przyczynić się do zmniejszenia lub wstrzymania dopłat do sprzedanej energii.

 

Zostaw komentarz

cztery × dwa =

error: Content is protected !!