fbpx
Procedura przyłączenia do sieci

Procedura przyłączenia do sieci

Energia elektryczna stanowi obecnie jedną z podstawowych potrzeb bytowych człowieka. Jej brak oznacza nie działającą lodówkę, nienaładowany telefon czy brak oświetlenia nocą. Aby jednak dostęp do niej był zapewniony, odbiorcy oraz wytwórcy muszą zostać przyłączeni do sieci elektroenergetycznej. Procedura przyłączenia jest stosunkowo prosta jednak może być długotrwała i kosztowna. Jak zatem to wygląda?

Przyłączenie do sieci – procedura

Każdy podmiot zamierzający pobierać lub wprowadzać energię do sieci elektroenergetycznej musi zostać początkowo do niej przyłączony. Procedura przyłączenia dokonywana jest przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego właściwego obszarowo dla odbiorcy lub wytwórcy.

Definicja przyłącza określa definicja zawarta w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci. Zgodnie z jego treścią przyłącze to:

“odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci odbiorcy, o wymaganej przez niego mocy przyłączeniowej, z siecią przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego na rzecz tego odbiorcy usługę polegającą na przesyłaniu energii elektrycznej.”

Kwestie przyłączenia uregulowano w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne. Na ich podstawie przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją energii elektrycznej obowiązane jest do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie, na zasadzie równoprawnego traktowania i przyłączania. Wyjątkiem są źródła wykorzystujące energię odnawialną, które posiadają pierwszeństwo w przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej.

Podkreślić należy, że przedstawiona procedura nie dotyczy mieszkańców lokali wielorodzinnych. W takim przypadku do sieci przyłączony jest cały budynek, a jego mieszkańcy maja obowiązek zawrzeć wyłącznie umowę na zakup energii i usługę dystrybucji.

Kiedy jest możliwe przyłączenie do sieci

Warunkiem zrealizowania przyłącza jest:

 • istnienie technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci i dostarczania energii,
 • spełnienie warunków przyłączenia do sieci i odbioru energii przez żądający zawarcia umowy podmiot.

Określenie istnienia technicznych warunków przyłączenia zostało przytoczone m.in. w Wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 2017 r. o sygnaturze VII ACa 924/17 “Jednoosobowa opinia instytutu naukowego. Obowiązek przyłączenia do sieci energetycznej.” i jest ono następujące:

brak warunków technicznych przyłączenia należy rozumieć jako techniczną przeszkodę o charakterze trwałym nie dającą się usunąć, pomimo podjęcia prób w tym celu”

Drugim z warunków jest istnienie ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci i dostarczania energii. Zgodnie z informacją Prezesa URE ocena efektywności ekonomicznej powinna być sporządzana w oparciu o wskaźnik wewnętrznej stopy zwrotu IRR z dodatkowym uwzględnieniem NPV (NPVR). Analiza ta powinna uwzględniać przepływy pieniężne w perspektywie dwudziestoletniej. Natomiast jej ocena odbywa się poprzez porównanie wyżej wymienionych wskaźników do wartości granicznych wskazanych przez Prezesa URE.

Przyłącze może zostać wykonane wyłącznie w przypadku, gdy wnioskujący podmiot posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu, do którego energia ma być dostarczana. W przypadku jego braku, Operatora Systemu Dystrybucyjnego nie ma obowiązku przyłączenia odbiorcy do sieci.

OSD może wydać decyzję odmowną przyłączenia podmiotu do sieci elektroenergetycznej lub przyłączenia w pierwszej kolejności źródła OZE. W takim przypadku Operator ma obowiązek pisemnie powiadomić o odmowie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy. W przypadku odmowy przyłączenia źródła OZE Operator powinien również poinformować o:

 • planowanym terminie i warunkach rozbudowy sieci oraz związanym z tym terminem przyłączenia źródła OZE jeśli odmowa przyłączenia była związana z brakiem niezbędnych zdolności przesyłowych sieci,
 • wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej, jeśli odmowa związana była z brakiem technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia w zakresie mocy przyłączeniowej.

Każorazowo, Prezes URE analizuje wydane odmowne warunki przyłączenia. Organ ten rozstrzyga również kwestie sporne związane z taką decyzją.

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia

W celu przyłączenia odbiorcy lub wytwórcy do sieci koniecznym jest złożenie właściwego wniosku o wydanie warunków przyłączenia. Wniosek składany jest do Operatora Systemu Dystrybucyjnego właściwego terenowo dla miejsca przyłączenia. Każdy OSD zamieszcza odpowiednie wzory wniosków na swojej stronie internetowej. Wnioski występują w różnych wersjach zależnych od rodzaju przyłączanego obiektu (odbiorca/wytwórca) oraz grupy przyłączeniowej. Wyjątek stanowią mikroinstalacje OZE tj. instalacje o mocy nie większej niż 50 kW, których przyłączenie odbywa się na podstawie zgłoszenia tego faktu właściwemu OSD.

Wniosek należy wypełnić podając dane identyfikujące podmiot, miejsce przyłączenia oraz podstawowe parametry przyłącza, m.in.:

 • moc przyłączeniowa,
 • parametry techniczne przyłączanych instalacji
 • planowaną ilość energii elektrycznej, którą podmiot zamierza pobierać lub wprowadzać do sieci.

Ponadto, dołączyć do wniosku należy niezbędne załączniki, w tym:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do obiektu,
 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu,
 • w przypadku podmiotów zaliczanych do I i II grupy przyłączeniowej przyłączających instalację o mocy większej niż 5 MW, ekspertyzę wpływu przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny wykonaną w zakresie i na warunkach określonych z właściwym dla miejsca przyłączenia OSD.

Grupy przyłączeniowe

Podmiot przyłączany do sieci kwalifikowany jest do jednej z sześciu grup przyłączeniowych, określających napięcie oraz w przypadku IV i V grupy moc przyłączanego podmiotu. Poniżej przedstawiony został podział na grupy przyłączeniowe.

Numer grupy Rodzaj podmiotu
grupa I Podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV
grupa II Podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym 110 kV
grupa III Podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz niższym niż 110 kV
grupa IV podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej większej niż 40 kW lub prądzie zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym niż 63 A
grupa V podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW lub prądzie zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym nie większym niż 63 A
grupa VI podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane do sieci poprzez tymczasowe przyłącze, które będzie, na zasadach określonych w umowie, zastąpione przyłączem docelowym, lub podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane do sieci na czas określony, lecz nie dłuższy niż rok

Ekspertyza wpływu przyłączanej instalacji na sieć

Jak wskazano powyżej, ekspertyzę wpływu instalacji na sieć muszą wykonać podmioty, które wnioskują o przyłączenie instalacji o mocy większej niż 5 MW w ramach I i II grupy przyłączeniowej tj. do sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym.

W przypadku wystąpienia do OSD z wnioskiem o przyłączenie do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV wytwórcy o mocy większej niż 2 MW lub odbiorcy końcowego, którego moc urządzeń odbiorczych jest większa niż 5 MW, to OSD jest zobowiązany do sporządzenia ekspertyzy wpływu tych urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny. Ekspertyza może zostać zlecona również w przypadku przyłączenia urządzeń, instalacji lub sieci o mniejszej mocy, lecz jej wykonanie nie jest obligatoryjne.

Warunki przyłączenia a realne przyłączenie do sieci

Maksymalny okres, w którym przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją lub przesyłaniem energii zobowiązane jest wydać warunki przyłączenia określony został w ustawie Prawo energetyczne. Jest to:

 • 30 dni w przypadku odbiorców przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,
 • 150 dni w przypadku odbiorców przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.

Wskazany czas liczony jest od daty złożenia kompletnego wniosku o określenie warunków przyłączenia. Wniosek złożony przez wytwórcę rozpatrywany jest od dnia złożenia kompletnego wniosku lub wniesienia zaliczki, w zależności co nastąpiło później. Podkreślić należy, że odpowiednie przygotowanie wniosku już na początku, może wpłynąć na znaczne skrócenie czasu oczekiwania na wydanie warunków przyłączenia. W przypadku, w którym wniosek jest niekompletny, OSD wzywa wnioskodawcę do uzupełnień. Oznacza to, że wyżej wskazany okres przedłuża się o czas potrzebny na uzupełnienie wniosku przez wnioskodawcę.

Faktyczny termin przyłączenia instalacji określany jest w wydanych warunkach przyłączenia. Obecnie, w warunkach przyłączenia widnieje termin realizacji przyłącza oddalony nawet o 2 lata. W rzeczywistości proces realizowany jest szybciej.

W przypadku mikroinstalacji OZE, OSD ma obowiązek przyłączyć tę instalacje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia.

Ile kosztuje przyłączenie do sieci

Przyłączenie do sieci w większości przypadków (poza przyłączeniem mikroinstalacji OZE) wiąże się z poniesieniem określonych nakładów finansowych. Nakłady zależą od rodzaju przyłączanego podmiotu oraz napięcia sieci, do której przyłącze ma zostać zrealizowane. Poszczególne koszty przedstawiono w poniższej tabeli.

Wysokość opłaty

Rodzaj podmiotu

25% rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia Przyłączenie odbiorcy do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i nie wyższym niż 110 kV, z wyłączeniem przyłączenia źródeł i sieci
Opłata zgodna ze stawkami opłat zawartymi w taryfie właściwego OSD Przyłączenie odbiorcy do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, z wyłączeniem przyłączenia źródeł i sieci
50% rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji OZE o mocy elektrycznej zainstalowanej nie wyższej niż 5 MW oraz jednostek kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej poniżej 1 MW
100% rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej pozostałych, nie wymienionych powyżej źródeł oraz sieci przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej
6,25% rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i nie wyższym niż 110 kV, infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania
Opłata zgodna ze stawkami opłat zawartymi w taryfie właściwego OSD Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania

Podmiot wnioskujący o przyłączenie źródła wytwórczego do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, wnosi zaliczkę na poczet realizacji przyłącza. Zaliczka wynosi 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej określonej we wniosku o określenie warunków przyłączenia. Zaliczka nie może być wyższa niż przewidywana opłata za przyłączenie i nie wyższa niż 3 mln zł. Opłatę należy wnieść w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia. Niewykonanie tego obowiązku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Zawartość warunków przyłączenia

Wydane warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

 • miejsce przyłączenia, tj. punkt w sieci, w którym przyłącze łączy się z siecią;
 • miejsce dostarczania energii elektrycznej;
 • moc przyłączeniową;
 • rodzaj przyłącza;
 • zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem;
 • wymagania wynikające z instrukcji ruchu i eksploatacji sieci;
 • dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy;
 • dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej;
 • miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego;
 • wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego;
 • rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego, dane znamionowe oraz niezbędne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej;
 • dane umożliwiające określenie w miejscu przyłączenia wartości prądów:
  • zwarć wielofazowych i czasów ich wyłączenia,
  • zwarcia doziemnego i czasów ich wyłączenia lub trwania;
 • wymagany stopień skompensowania mocy biernej;
 • wymagania w zakresie:
  • dostosowania przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego,
  • przystosowania układu pomiarowo – rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych,
  • zabezpieczenia sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy,
  • wyposażenia urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędnego do współpracy z siecią, do której ma nastąpić przyłączenie;
 • możliwości dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych;
 • dane i informacje dotyczące sieci niezbędne w celu doboru systemu ochrony przed porażeniami w instalacji lub sieci podmiotu, którego instalacje lub sieci będą przyłączane.

Wnioskodawca otrzymuje warunki przyłączenia wraz ze wzorem umowy o przyłączenie, której podpisanie jest podstawą rozpoczęcia prac. Warunki są ważne 2 lata od daty ich określenia.

Podsumowanie

Każdy podmiot zamierzający pobierać lub wprowadzać energię elektryczną musi złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia. Wniosek należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do właściwego terenowo Operatora Systemu Dystrybucyjnego. W przypadku wytwórców energii elektrycznej, koniecznym jest również wniesienie zaliczki w określonej kwocie na konto OSD. Warunki przyłączenia określają parametry elektryczne realizowanego przyłącza oraz datę graniczną jego wykonania. Warunki przyłączenia ważne są dwa lata.

Zostaw komentarz

dziewięć + 14 =

error: Content is protected !!