fbpx
Podsumowanie aukcji OZE 2020

Podsumowanie aukcji OZE 2020

Za nami kolejne aukcje OZE. W piątek 18.12.2020 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podał do publicznej wiadomości wyniki ostatniej z nich. Na 8 zaplanowanych koszyków, wygranych wyłoniono wyłącznie w połowie z nich. W dniu dzisiejszym przedstawiamy podsumowanie aukcji z zestawieniem ich wyników do lat poprzednich.

Aukcje 2020 – podsumowanie ogólne

Tegoroczne aukcje skierowane zostały głównie do wytwórców planujących sprzedaż energii w nowych instalacjach. Jedynie wytwórcy posiadający instalacje wytwarzające energię wyłącznie z biogazu rolniczego mieli szansę zmienić system wsparcia na aukcyjny.

Podsumowując:

 • Oferowany na ten rok wolumen energii w wysokości 75,295 TWh wykorzystano w 72,39%.
 • Oferowana kwota  27,433 mld zł wykorzystano w 46,94%.
 • Aukcję wygrały 850 instalacje z 1 755 zgłoszonych.
 • Średnia cena 1 MWh uzyskanej w ramach aukcji w okresie 15 lat wyniosła 236,23 .
 • Cena minimalna uzyskana na aukcji wyniosła 190 zł/MWh.
 • Cena maksymalna uzyskana na aukcji wyniosła 655 zł/MWh.

AZ/1/2020

Pierwsza aukcja odbyła się dnia 3 listopada 2020 roku. Skierowana została do instalacji istniejących o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej. W aukcji wzięło udział 7 instalacji z czego wsparcie uzyskało 5. Dlaczego? Można przeczytać w artykule („Kto wygra aukcje?„). Oferowany w aukcji wolumen wykorzystano w 20,05% natomiast dostępną kwotę w 20,24%. W aukcji wystartowały wyłącznie instalacje produkujące energię w wysokosprawnej kogeneracji uzyskując cenę od 628,00 zł/MWh do 655,00 zł/MWh. Poniżej przedstawiono porównanie wyników aukcji w odniesieniu do poprzednich lat.

W 2018 nie funkcjonował podział jednostek na produkujące energię w wysokosprawnej kogeneracji lub bez niej. Z tego względu cena dla tych jednostek była na takim samym poziomie.

Należy pamiętać, że aukcja tego dnia odbywała się dla jednostek istniejących. Wytwórcy mieli zatem szansę zmienić system wsparcia z oferowanego wcześniej systemu świadectw pochodzenia. Rosnąca rok do roku cena referencyjna zwiększyła zainteresowanie tego typu wsparciem. W 2020 roku wytwórcy zaoferowali ponad 2 razy więcej energii w porównaniu do roku poprzedniego.

 

AZ/2/2020

Druga tegoroczna aukcja odbyła się 5 listopada 2020 roku. Skierowana była do wytwórców wytwarzających energię w instalacji nowej o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 1 MW:

 • wykorzystującej wyłącznie biogaz inny niż biogaz rolniczy;
 • dedykowanej do spalania biomasy lub układach hybrydowych;
 • termicznego przekształcania odpadów lub dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego;
 • termicznego przekształcania odpadów, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji.

Koszyk aukcyjny nie cieszył się dużym zainteresowaniem. Wytwórcy złożyli wyłącznie 3 oferty natomiast wsparcie uzyskały 2 instalacje. Zaoferowany wolumen został wykorzystany w 2,95% natomiast dostępna kwota w 2,38%. Cena osiągnięta w aukcji zawiera się w przedziale od 379,95 zł/MWh do 407,76 zł/MWh. Poniżej przedstawiono porównanie wyników aukcji w odniesieniu do poprzednich lat.

 

Ceny referencyjne dla wytwórców wytwarzających energię elektryczną w instalacji [zł/MWh] 2018 2019 2020
instalacja wykorzystująca biogaz pozyskany ze składowisk odpadów 425,00 560,00 560,00
wykorzystującej biogaz pozyskany ze składowisk odpadów w wysokosprawnej kogeneracji 620,00 620,00
Instalacja wykorzystująca biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków 385,00 420,00 420,00
Instalacja wykorzystująca biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków w wysokosprawnej kogeneracji 510,00 510,00
biogaz inny niż wymienione powyżej 385,00 470,00 470,00
biogaz inny niż wymienione powyżej w wysokosprawnej kogeneracji 530,00 530,00
spalania biomasy lub układach hybrydowych 415,00 435,00 465,00
termicznego przekształcania odpadów lub dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego 210,00 350,00 350,00
termicznego przekształcania odpadów, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji o mocy nie większej niż 50 MW 470,00 490,00
termicznego przekształcania odpadów, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji o mocy większej niż 50 MW 435,00 465,00

Na przestrzeni ubiegłych lat ceny referencyjne dla instalacji objętych omawianym koszykiem aukcyjnym nie ulegają większym zmianom. Znacznemu zmniejszeniu uległa natomiast wartość koszyka zarówno pod kątem dostępnego wolumenu energii jak i kwoty przeznaczonej na zakup energii. Z uwagi jednak na niewielką liczbę instalacji tego typu funkcjonujących w Polsce oraz stosunkowo niskie ceny referencyjne zainteresowanie aukcją było i pozostaje znikome.

AZ/7/2020

Pierwsza z dwóch najpopularniejszych aukcji odbyła się 26 listopada 2020 roku. Koszyk aukcyjny oferowany tego dnia przeznaczony został dla instalacji nowych o mocy większej od 1 MW wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej energię słoneczną lub energię wiatru na lądzie. Łącznie w aukcji złożonych zostało 127 ofert. Wsparcie uzyskało 96 instalacji, które zarezerwowały w 90,60% całkowity dostępny wolumen energii. Równocześnie kwotę oferowaną w koszyku wytwórcy wykorzystali w 67,10%. W ramach aukcji energia została zakupiona w cenie od 190,00 zł/MWh do 249,90 zł/MWh. Poniżej przedstawiono porównanie wyników aukcji w odniesieniu do poprzednich lat.

Pomimo malejących cen referencyjnych, zakres cen ofertowych ulega z roku na rok zwiększeniu. Skutkiem zaistniałej sytuacji jest obowiązująca ustawa odległościowa, która całkowicie zahamowała rozwój nowych projektów wiatrowych. Oznacza to, że osiągnięte niskie ceny w 2018 rok oferowane były głównie przez projekty wiatrowe. Wówczas do aukcji przystąpiły instalacje stosunkowo nowe, których rentowność z uwagi na nowe typy użytych turbin była stosunkowo wysoka.

W 2020 roku do aukcji przystąpiły głównie projekty przygotowane kilka lat temu przez co technologia w nich użyta cechuje się niską sprawnością. Projekty te nie mogą być jednak zmienione z uwagi na obowiązujące przepisy prawne (tzw. zasadę 10H). To pociąga za sobą niską produktywność a tym samym niższą rentowność takich instalacji. Zatem aby mieć szansę zwrotu z inwestycji w przestarzały projekt, właściciele instalacji zmuszeni byli zagwarantować sobie wyższe ceny sprzedaży. W tym roku cena referencyjna dla instalacji wiatrowych była wyższa od zaoferowanej wyłącznie o 0,10 zł/MWh. Dla wielu osób sytuacja ta była ogromnym zaskoczeniem.

Sytuacja przedstawiona powyżej powoduje, że większą rentowność mogą uzyskać projekty fotowoltaiczne. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule „Kto wygra aukcje?”.

 

AZ/8/2020

Druga z dwóch najpopularniejszych aukcji i równocześnie ostatnia w tym roku odbyła się 3 grudnia 2020 roku. Koszyk aukcyjny dotyczył instalacji nowych o mocy nie większej niż 1 MW wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej energię słoneczną lub energię wiatru na lądzie. W aukcji złożonych zostało 1 618 ofert z czego zwycięskich wyłoniono 747. Dostępny wolumen energii wytwórcył wykorzystany niemal w całości (99,89%) natomiast dostępna kwota w 66,81%. Ceny sprzedaży energii zwycięskich ofert zawarły się w przedziale od 222,87 zł/MWh do 268,88 zł/MWh. Poniżej przedstawiono porównanie wyników aukcji w odniesieniu do poprzednich lat.

Tegoroczne ceny zaoferowane w aukcji były znacznie poniżej poziomu z zeszłorocznych aukcji. Rok 2018 cechował się wykorzystaniem dostępnego wolumenu wyłącznie w połowie. Równocześnie w 2019 r. w aukcji złożono wystarczająco dużo ofert aby wykorzystać cały dostępny wolumen energii. Nieświadomi tego zjawiska wytwórcy oferowali zatem stosunkowo wysokie ceny.

W tym roku, będąc świadomym przebiegu poprzedniej aukcji oraz obserwując dynamiczny rozwój fotowoltaiki wytwórcy zmuszeni byli znacząco obniżyć swoje oczekiwania. Z tego względu ceny osiągnęły niespotykany dotąd niski poziom dla tego typu instalacji. Ceny oferowane dla mocy nie większej niż 1 MW różniły się w niewielkim stopniu od tych oferowanych dla większych instalacji.

Co z pozostałymi koszykami?

Energia elektryczna oferowana na pozostałych tegorocznych aukcjach nie została zakontraktowana z uwagi na znikome zainteresowanie. Warunkiem, który nie został spełniony było pojawienie się mniej niż 3 ofert złożonych przez wytwórców.

Przyszłoroczne aukcje

W 2021 roku mają się odbyć kolejne aukcje. Podobnie jak tegoroczne, skierowane głównie do jednostek wytwórczych nowych. Ponownie, szansę na migrację będą miały jedynie instalacje wytwórcze wytwarzające energię elektryczna wyłącznie z biogazu rolniczego o mocy większej niż 1 MW.

W przypadku najbardziej popularnych koszyków aukcyjnych (fotowoltaika i wiatr na lądzie) zdecydowano się na:

 • Zmniejszenie o ponad 16% dostępnego całkowitego wolumenu energii elektrycznej dla jednostek większych od 1 MW. Równocześnie, kwota dostępna do wykorzystania w aukcji uległa zmniejszeniu o ponad 23%.
 • Zwiększenie o równo 25% dostępnego całkowitego wolumenu energii elektrycznej dla jednostek nie większych od 1 MW. Kwota do wykorzystana w ramach aukcji zwiększyła się natomiast o niecałe 17%.

W przypadku instalacji większych od 1 MW wolumen może nie zostać wykorzystany w całości. Przemawia za tym brak nowych projektów wiatrowych charakteryzujących się wyższym od fotowoltaiki stopniem wykorzystania mocy.

Równocześnie, w aukcji dla instalacji o mocy nie większej niż 1 MW można oczekiwać dalszego spadku cen. Widoczne zainteresowanie projektami PV o mocy nie większej od 1 MW w porównaniu do oferowanego koszyka spowoduje jeszcze większą niż w tym roku konkurencyjność.

Podsumowanie

Tegoroczne aukcje potwierdziły zainteresowanie rynku dwoma technologiami wytwórczymi. Równocześnie, nierozstrzygnięcie 4 aukcji oraz niewielkie wolumeny zgłoszone w pozostałych dwóch każą postawić pytanie nad zasadnością ich kontynuowania w takiej wielkości. Zrozumiałe są działania regulatora skierowane na pozyskanie bardziej przewidywalnych i zdolnych do regulacji źródeł wytwórczych. Koniecznym zatem może być położenie większego nacisku na jednostki hybrydowe uwzględniające połączenie niespokojnych źródeł z magazynami energii. Takie aukcje zostały zapowiedziane na następny rok – okaże się jaki będzie odzew rynku.

Zostaw komentarz

trzy × 4 =

error: Content is protected !!