fbpx
Jak przebiegają aukcje oze?

Jak przebiegają aukcje oze?

Aukcyjny system wsparcia w jednym zdaniu można opisać następująco:

Wytwórca energii odnawialnej, który wygra aukcję, przez kolejne 15 lat od daty wytworzenia energii po raz pierwszy, otrzyma określoną dopłatę do każdej kilowatogodziny sprzedanej energii.

System wsparcia pierwszy raz pojawił się w ustawie o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 roku. Funkcjonuje do dzisiaj. Aukcje odbywają się co roku – wedle wytycznych określanych w drodze rozporządzeń Rady Ministrów oraz Ministra właściwego ds. Energii. W rozporządzeniach przedstawiane są m. in. maksymalne ilości i wartości energii przewidzianej do sprzedaży w danym roku oraz tzw. ceny referencyjne czyli maksymalne ceny sprzedaży energii przypisane do danego rodzaju instalacji.

Dla kogo?

Aukcje dotyczą instalacji odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW. Do aukcji mogą przystąpić zarówno przedsiębiorcy planujący uruchomienie instalacji, np. w perspektywie półtorarocznej – w przypadku elektrowni fotowoltaicznych, jak i wytwórcy którzy już rozpoczęli produkcję energii elektrycznej. Docelowo ustawa przewiduje również aukcje dla instalacji, które dotychczas produkowały energię ale zostały poddane modernizacji.

Aukcje można podzielić na kategorie w zależności od rodzaju i parametrów instalacji oze. Pierwsze kryterium dotyczy daty wytworzenia po raz pierwszy energii w instalacji, zgodnie z którym należy rozróżnić aukcje dla instalacji:

 • „Istniejących”, w których produkcja oraz sprzedaż energii rozpoczęta została przed lipcem 2016,
 • „Nowych”, w których produkcja oraz sprzedaż energii będzie rozpoczęta po wygraniu aukcji.

Drugie kryterium dotyczy mocy zainstalowanej elektrycznej, zgodnie z którym podział instalacji w aukcjach instalacji o mocy:

 • Większej niż 50 kW i nie większej niż 1000 kW,
 • Większej niż 1000 kW.

Zgodnie z trzecim kryterium, podział dokonywany jest w zależności od źródła wytwarzania energii elektrycznej. Dla przykładu aukcje przeprowadzone w 2019 roku dotyczyły energii wyprodukowanej z:

 • Biogazu rolniczego,
 • Biogazu innego niż rolniczy, termicznego przekształcania odpadów oraz instalacji hybrydowych,
 • Hydroenergii, biopłynów, energii geotermalnej oraz wiatru na morzu,
 • Wiatru na lądzie i energii promieniowania słonecznego.

Ile wynosi okres przysługiwania wsparcia?

Okres przysługiwania systemu wsparcia wynosi, w zależności od daty wytworzenia po raz pierwszy energii z instalacji.

Dla tzw. instalacji istniejących Dla tzw. instalacji nowych
Okres przysługiwania wsparcia 15 lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia, jnie wcześniej niż 1 października 2005 r. 15 lat od dnia pierwszego wytworzenia, wprowadzenia i sprzedaży energii w ramach systemu aukcyjnego.

 

Co należy zrobić w celu uzyskania możliwości udziału w aukcji?

Procedura przystąpienia do systemu wsparcia rozpoczyna się od rejestracji konta wytwórcy na internetowej platformie aukcyjnej (IPA), gdzie określane są dane wytwórcy oraz parametry instalacji. Platformę IPA nadzorują urzędnicy Departamentu Źródeł Odnawialnych Urzędu Regulacji Energetyki. Służy ona do komunikacji pomiędzy wytwórcami a Prezesem URE. Po rejestracji na platformie wytwórca oraz jego instalacja podlega prekwalifikacji. Po pomyślnym przejściu procedury weryfikacyjnej, wytwórca otrzymuje indywidualny numeru rachunku bankowego, do wpłaty tzw. opłaty gwarancyjnej. Opłata ta w zależności od rodzaju instalacji wynosi: 30 zł za każdy kW mocy elektrycznej (w przypadku istniejącej instalacji) lub 60 zł za każdy kW mocy elektrycznej (w przypadku instalacji nowej). Po zaksięgowaniu opłaty na rachunku wytwórca ma możliwość złożenia oferty aukcyjnej. Opłata stanowi kaucję, która jest zwracana w przypadku porażki w aukcji lub po spełnieniu zobowiązania do rozpoczęcia sprzedaży energii w ramach aukcji w określonym terminie.

 

Jak przebiega aukcja?

Oferty aukcyjne składane są podczas tzw. sesji aukcji trwających 10 godzin. Podczas sesji oferenci mogą wypełniać i składać formularz oferty. W formularzu konieczne jest określenie ceny po jakiej wytwórca zdecydował sprzedać energię, wolumenów energii do sprzedaży w perspektywie 15 lat oraz wyliczonej pomocy inwestycyjnej otrzymanej przez wytwórcę na budowę instalacji. Po zamknięciu sesji aukcji, oferty są rozpatrywane przez kilka dni. Warunkiem rozstrzygnięcia aukcji jest złożenie nie mniej niż trzech ważnych ofert przez uczestników. Wygrywają aukcję wytwórcy:

 • którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, przy czym w przypadku wystąpienia jednakowych cen, decyduje kolejność składania ofert oraz
 • których oferty łącznie nie przekroczyły 100% wartości lub ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80% ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi ofertami.

Ostateczne wyniki publikuje Prezes URE za pośrednictwem tzw. informacji, która zawiera:

 • graniczne ceny z jakimi oferenci wygrali aukcję,
 • łączne wolumeny sprzedanej energii w podziale na lata kalendarzowe,
 • lista zwycięzców aukcji,
 • liczba instalacji oze, które wygrały aukcje.

Po zakończeniu aukcji, niezależnie od wyniku, konto na platformie IPA pozostaje do dyspozycji wytwórcy. Może ono zostać wykorzystane ponownie w kolejnych aukcjach dla innych instalacji wytwórcy lub do ponownego startu.

Co po wygraniu aukcji?

Po wygraniu aukcji, konto na platformie IPA pełni funkcję komunikacyjną. Służy m. in. do przekazywania wiadomości Prezesa URE o dopełnieniu obowiązków informacyjnych po wygraniu aukcji lub do zgłaszania rozpoczęcia sprzedaży energii. Działania do wykonania przez wytwórcę po wygraniu aukcji różnią się w zależności od rodzaju instalacji.

 

  Dla tzw. instalacji nowych Dla tzw. instalacji istniejących
Termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach aukcji 36 miesięcy, z wyjątkiem instalacji:
– fotowoltaicznych, dla których termin wynosi 18 miesięcy,
– wykorzystujących wiatr na lądzie, dla których termin wynosi 30 miesięcy,
– wykorzystujących wiatr na morzu,dla których termin wynosi 72 miesiące.
Pierwszego dnia miesiąca po upływie pełnego miesiąca kalendarzowego od dnia aukcji.
Uzyskanie koncesji Do sprzedaży energii wymagane jest uzyskanie koncesji lub wpisu do odpowiedniego rejestru w celu rozpoczęcia sprzedaży energii. Nie dotyczy – warunki spełnione
Zawarcie umów Konieczne jest zawarcie umów na:
– dystrybucję energii,
– sprzedaż energii wytworzonej wraz z usługą bilansowania handlowego,
– zakup energii na potrzeby własne.
Potwierdzenie pierwszej sprzedaży W terminie 30 dni, od rozpoczęcia sprzedaży energii w aukcji należy zgłosić pierwszą sprzedaż Prezesowi URE, po ówczesnym potwierdzeniu przez właściwego Operatora sieci.

Podsumowanie

Aukcje są systemem wsparcia dla wytwórców energii odnawialnej, który gwarantuje dopłaty do energii elektrycznej wytworzonej w instalacji, wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej oraz sprzedanej przez okres maksymalnie 15 lat od rozpoczęcia produkcji. Do przeprowadzania aukcji służy dedykowana platforma IPA. Za realizację odpowiada Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Wytyczne w zakresie parametrów aukcji przeprowadzonych w danym roku kalendarzowym wydawane są w drodze rozporządzeń ministerialnych.

 

Zostaw komentarz

osiem + 2 =

error: Content is protected !!