fbpx
Ile zaoszczędzi odbiorca przemysłowy w 2021 roku?

Ile zaoszczędzi odbiorca przemysłowy w 2021 roku?

Do końca każdego roku Prezes URE ogłasza wykaz przedsiębiorstw, które złożyły do URE oświadczenie, wymagane do uznania ich za odbiorcę przemysłowego.

Kto może być odbiorcą przemysłowym?

Od produkcji soków owocowych, po wydobycie węgla kamiennego. Aż 68 rodzajów różnych działalności umożliwia uznanie odbiorcy za przemysłowego. Pełną listę kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) przedstawiamy w poniższej tabeli.

0510; 0729; 0811; 0891; 0893; 0899; 1032; 1039; 1041; 1062; 1104; 1106; 1310; 1320; 1394; 1395; 1411;
1610; 1621; 1711; 1712; 1722; 1920; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2060; 2110; 2221; 2222; 2311;
2312; 2313; 2314; 2319; 2320; 2331; 2342; 2343; 2349; 2399; 2410; 2420; 2431; 2432; 2434; 2441; 2442;
2443; 2444; 2445; 2446; 2720; 3299; 2011; 2332; 2351; 2352; 2451; 2452; 2453; 2454; 2611; 2680; 3832;

Za odbiorcę przemysłowego uznaje się odbiorcę końcowego (o tym kim jest odbiorca końcowy pisaliśmy tutaj) wykonującego działalność, której przeważająca część oznaczona jest jednym z powyższych kodów PKD, dla którego współczynnik intensywności zużycia energii wynosi nie mniej niż 3%. By uzyskać dostęp do ulg odbiorca taki musi złożyć oświadczenie do Prezesa URE.

Co zawiera oświadczenie odbiorcy przemysłowego?

Odbiorca przemysłowy składając Prezesowi URE oświadczenie musi:

  • potwierdzić wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej odpowiednim kodem PKD,
  • podać ilość zużytej energii elektrycznej oraz ilość energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku,
  • wskazać ilość energii elektrycznej objętej obowiązkiem umorzenia świadectw pochodzenia (więcej o umorzeniach świadectw można znaleźć tutaj),
  • podać ilość energii stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty OZE oraz opłaty kogeneracyjnej,
  • określić wartość tzw. współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej,

Współczynnik intensywności zużycia

Wartość współczynnika intensywności, oblicza się według wzoru:

E𝑖 = (C / GVA) ∙ 100%

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

C – koszty energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby w trzech ostatnich latach,

GVA – wartość dodaną brutto w trzech ostatnich latach.

Jeśli działalność jest wykonywana w okresie krótszym niż trzy lata, powyższe dane przedstawia się dla okresu od rozpoczęcia wykonywania tej działalności.

Współczynnik dla danego roku wylicza się w trakcie roku, dlatego dla okresu od 1 stycznia do 1 listopada, stosuje się dane rzeczywiste. Natomiast dla okresu od 1 listopada do dnia 31 grudnia, czyli w okresie, w jakim danych tych nie da się jeszcze ustalić, uwzględnia się dane szacunkowe. Oszacowanie wyznaczane jest na podstawie dostępnych wielkości z analogicznego okresu dwóch lat poprzedzających ten rok, przy uwzględnieniu okoliczności mających wpływ na zmianę warunków wykonywania działalności gospodarczej przez odbiorcę przemysłowego. Poprawność wyliczenia musi zostać potwierdzona opinią biegłego rewidenta.

Korzyści dla odbiorcy przemysłowego

Wartość współczynnika przekłada się bezpośrednio na korzyści jakie może osiągnąć odbiorca przemysłowy. Im wyższy współczynnik, tym większe korzyści. Innymi słowy im więcej energii elektrycznej zużywa odbiorca tym większe zwolnienia z opłat mu przysługują.

Niższa cena energii

Energia sprzedana odbiorcy końcowemu podlega częściowemu zwolnieniu z obowiązku do umorzenia świadectw pochodzenia. Obowiązek ten wykonywany jest wobec energii elektrycznej w zależności od wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej. W przypadku gdy wartość współczynnika wyniosła:

1) nie mniej niż 3% i nie więcej niż 20% – wykonywany jest w odniesieniu do 80% ilości energii elektrycznej zakupionej przez odbiorcę przemysłowego na własny użytek w roku realizacji obowiązku;

2) więcej niż 20% i nie więcej niż 40% – wykonywany jest w odniesieniu do 60% ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek przez odbiorcę przemysłowego w roku realizacji obowiązku;

3) więcej niż 40% – wykonywany jest w odniesieniu do 15% ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek przez odbiorcę przemysłowego w roku realizacji obowiązku.

W konsekwencji sprzedawca energii ponosi niższe koszty związane ze sprzedażą energii do odbiorcy przemysłowego, co może znaleźć odzwierciedlenie w umowie sprzedaży energii.

Powyższe zasady nie dotyczą odbiorców przemysłowych, którzy zużywają nie mniej niż 100 GWh/rocznie i którzy zobowiązani są do umarzania świadectw we własnym zakresie.

Zwolnienie z opłat oze i kogeneracyjnej

Podobnie jak w przypadku świadectw pochodzenia, wylicza się ulgi w opłatach oze i kogeneracyjnej. Podstawą do obliczenia opłat pobieranych od odbiorcy przemysłowego, umieszczonego w wykazie Prezesa URE również jest współczynnik intensywności zużycia. Analogicznie jeżeli wartość współczynnika wyniosła:

1) nie mniej niż 3% i nie więcej niż 20% – opłata naliczana jest od 80% ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek, pobranej z sieci i zużytej przez tego odbiorcę w danym okresie rozliczeniowym,

2) więcej niż 20% i nie więcej niż 40% – opłata dotyczy 60% energii,

3) więcej niż 40% – opłata dotyczy 15% energii.

Zwolnienie z opłaty mocowej?

Podobne zwolnienia zostały przewidziane w zakresie opłaty mocowej. Przy czym w ustawie o rynku mocy zawarto zapis, że zwolnienie z opłaty mocowej ma dotyczyć odbiorców przemysłowych zużywających nie mniej niż 100 GWh/rocznie.

Powyższe nie uzyskało aprobaty Komisji Europejskiej, wymaganej na podstawie art. 104 ustawy o rynku mocy. Jako jedną z przyczyn można uznać nieuzasadnione uprzywilejowanie odbiorców zużywających więcej energii, co jest sprzeczne z logiką dążenia do poprawy efektywności energetycznej w przemyśle.

W związku z powyższym, w aktualnym otoczeniu prawnym ulgi w opłacie mocowej nie obowiązują.

Przykład

Odbiorca przemysłowy zużywa rocznie 5 000 MWh (z czego 80% energii w godzinach szczytowych). Zgodnie z taryfami dystrybucyjnymi obowiązującymi w 2021 roku stawki opłat oze i kogeneracyjnej wynoszą odpowiednio 2,20 zł/MWh i 0 zł/MWh. Koszty zakupu praw majątkowych do umorzenia przez spółkę obrotu w zależności od energii sprzedanej temu odbiorcy wynoszą 30 zł/MWh. Zakładając że współczynnik intensywności zużycia energii u odbiorcy wyniósł więcej niż 20% i nie więcej niż 40%, odbiorca uzyska roczne oszczędności w wysokości 64 400 zł.

Ciekawym jest, że gdyby tego samego odbiorcy dotyczyło zwolnienie z opłaty mocowej, wówczas z samej oszczędności na tej opłacie mógłby uzyskać niemal dwa razy tyle – aż 121 920 zł.

Podsumowanie

Koszty energii są szczególnie istotne dla przemysłu. Warto rozeznać możliwości uzyskania ulg przewidzianych dla odbiorców przemysłowych, dotyczących zarówno kosztów zakupu energii jak i opłat dystrybucyjnych. W tym celu w pierwszej kolejności należy zweryfikować, czy działalność widnieje na liście kodów PKD, które mogą zostać uznane za odbiorcę przemysłowego. Następnie należy wyliczyć współczynnik intensywności zużycia energii w przedsiębiorstwie, który pozwoli oszacować roczne oszczędności.

 

Zostaw komentarz

siedem + 8 =

error: Content is protected !!