fbpx
Czy Operatorzy podnieśli ceny dystrybucji energii?

Czy Operatorzy podnieśli ceny dystrybucji energii?

Pierwszy miesiąc 2021 roku za nami. Do odbiorców trafiły pierwsze faktury za usługi dystrybucji energii elektrycznej. Nadszedł czas na rozliczenie od dawna zapowiadanych wyższych kosztów energii, za którymi stoi nowa, wysoka opłata mocowa.

Jakie opłaty stanowią przychód OSD?

Wydawałoby się, że wzrost opłat dystrybucyjnych wynika z rosnących kosztów eksploatacji infrastruktury elektroenergetycznej. W rzeczywistości opłaty dystrybucyjne złożone są z 8 składowych (pisaliśmy o tym tutaj). W przypadku większości z nich Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (dalej OSD) pełnią rolę wyłącznie pośrednika i przekazują zebrane opłaty dalej. Opłatami, które można uznać jako realny przychód OSD, przeznaczony na pokrycie kosztów działalności OSD są tzw. składnik stały i zmienny stawki sieciowej. W dużym uproszczeniu stawki te odzwierciedlają wzrost lub spadek kosztów działalności OSD.

Taryfy dystrybucyjne w 2021 roku

Działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej jest regulowana. Stawki opłat wyliczone przez OSD podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE. W tym roku zatwierdzanie taryf dystrybucyjnych wyjątkowo się przeciągnęło. Zazwyczaj Prezes URE zatwierdza taryfy w połowie grudnia. W tym roku taryfy największych OSD ogłoszono w styczniu, tj. 6 stycznia – Innogy Stoen Operator Sp. z o.o., 8 stycznia – Enea Operator Sp. z o.o. i Tauron Dystrybucja S.A., 14 stycznia – PGE Dystrybucja S.A. i Energa Operator S.A.

Zanim przejdziemy do analizy stawek, warto przypomnieć zasady oznaczania grup taryfowych. Grupy taryfowe oznaczane są trzema lub czterema znakami.

Oznaczenia grup taryfowych

Pierwszy znak to litera, oznaczająca poziom napięcia do którego przyłączony jest odbiorca lub typ odbiorcy:

A – oznacza wysokie napięcie i zazwyczaj dotyczy dużych przedsiębiorstw przemysłowych lub energetycznych z rozbudowaną infrastrukturą elektroenergetyczną;

B – oznacza średnie napięcie – dotyczy zakładów przemysłowych oraz średnich przedsiębiorstw, które posiadają swoje stacje transformatorowe;

C – oznacza niskie napięcie – z tej grupy korzystają zwykle firmy usługowe i handlowe, które nie posiadają rozbudowanej infrastruktury energetycznej;

G – odnosi się do wszystkich gospodarstw domowych.

Drugi znak to cyfra, oznaczająca moc umowną odbiorcy oraz prąd znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego:

1 – dotyczy odbiorców o mocy umownej nie większej niż 40 kW i prądzie nie większym niż 63A,

2 – dotyczy mocy większej niż 40 kW i prądzie większym niż 63A,

Trzeci znak określa strefę, czyli godziny w których wartość opłat dystrybucyjnych ulega zmianie. W zależności od ilości stref trzeci znak może być oznaczony cyfrą od 1 do 4.
Czwarty znak pojawia się dodatkowo, np. przy konieczności dalszego rozróżnienia dwóch taryf wielostrefowych, które posiadają taką samą ilość stref.

Przykładowo grupa taryfowa oznaczona G12w dotyczy odbiorcy energii w gospodarstwie domowym o mocy umownej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie większym niż 63A, korzystającym z tzw. rozliczenia weekendowego.

Odbiorcy, znając swoje potrzeby (tj. moc i profil zużycia) powinni dopasować swoją grupę taryfową, np. przez wybór odpowiedniej mocy umownej lub rozliczenia wielostrefowego.

Jeśli masz wątpliwości co do swojej grupy taryfowej, napisz do nas na kontakt@oenergetyce.pl

Jak zmieniły się stawki w taryfach? Postaramy się na to odpowiedzieć analizując zmiany taryfy jednego z 5 dużych OSD – Enea Operator.

Krótko o Enea Operator

Enea Operator Sp. z o.o. jest spółką skarbu państwa, właścicielem sieci dystrybucyjnych zlokalizowanych na zachodzie Polski. Działa na województwach: wielkopolskim, zachodnio-pomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim oraz części dolnośląskiego i pomorskiego. Więcej szczegółów o zasięgu obszarowym można znaleźć na stronie internetowej Enea Operator.

Żeby sprawdzić jak zmieniały się ceny w taryfach Enea Operator, przeanalizowaliśmy wielkości składników stałych i zmiennych stawki sieciowej rok do roku, począwszy od 2017 roku. W pierwszej kolejności sprawdziliśmy popularne grupy taryfowe wśród przedsiębiorstw a następnie wśród gospodarstw domowych.

Taryfy dla przedsiębiorstw

Przy rozpoznaniu cen taryf Enea Operator dla przedsiębiorstw, wzięliśmy pod lupę grupy taryfowe C11, C21, B11, B12, B21, B22, B23. Pominęliśmy grupy taryfowe A, dotyczące największych przedsiębiorstw przyłączonych bezpośrednio do infrastruktury wysokiego napięcia.

➡️ Na wykresie kolumnowym określiliśmy wysokość stawek w poszczególnych taryfach.

➡️ Na wykresie liniowym zmiany procentowe poszczególnych stawek – rok do roku.

 

Analizując trend zmian składnika stałego dla przedsiębiorstw, można zauważyć że największy wzrost odnotowano w 2019 roku – od 9,5% do 35,6% względem roku poprzedniego. Obecna wartość tej opłaty dla przedsiębiorstw w 2021 roku pozostała na niezmienionym poziomie.

Inaczej ma się sytuacja w przypadku składnika zmiennego. Opłata ta odnotowała niewielki wzrost w 2018 roku – w granicach od 1,25% do 1,28%. Następnie wzrosła o około 4% w 2020 roku, ostatecznie odnotowując spadek w 2021 roku w granicach od 2,51% do 3,23%. Obecnie wartości składnika zmiennego dla przedsiębiorstw są niewiele wyższe od tych które obowiązywały w 2019 roku.

Taryfy dla gospodarstw domowych

W przypadku gospodarstw domowych sprawdziliśmy grupy taryfowe G11, G11p, G12, G12p, G12w. Na potrzeby wyliczenia średnich wartości składnika zmiennego, w grupach wielostrefowych wykorzystaliśmy standardowy profil zużycia energii w gospodarstwach domowych.

Trend zmian składnika stałego dla gospodarstw domowych jest analogiczny jak w przypadku taryf dla przedsiębiorstw. Warto zwrócić uwagę, że ceny dla gospodarstw domowych posiadających rozliczenie na podstawie układu pomiarowego 3-fazowego są odpowiednio wyższe od tych, które korzystają z układu 1-fazowego.

Co nie powinno dziwić, po nałożeniu stawek na standardowy profil zużycia w gospodarstwach domowych, rozliczenie wielostrefowe jest korzystniejsze cenowo dla odbiorców. Analogicznie jak w przypadku składnika zmiennego dla przedsiębiorstw, składnik zmienny dla gospodarstw domowych w tym roku odnotował spadki.

Podsumowanie

Opłat dystrybucyjnych na fakturze jest aż osiem, ale tylko dwie z nich bezpośrednio dotyczą kosztów działalności przedsiębiorstw OSD – są to składnik stały i zmienny. Choć wiele się mówi o wzrostach kosztów opłat za energię, na przykładzie Enea Operator można zauważyć, że w 2021 roku te opłaty są niższe niż w 2020 roku i niewiele wyższe od tych, które obowiązywały w 2019 roku.

Zostaw komentarz

6 + jedenaście =

error: Content is protected !!