fbpx
Co przyniesie nowelizacja ustawy OZE?

Co przyniesie nowelizacja ustawy OZE?

Niebawem czekają nas zmiany dwóch ustaw, kluczowych dla sektora energetyki – ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz prawa energetycznego. W jaki sposób nowe przepisy będą rzutować na działalność przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii? W dzisiejszym artykule postaramy się na to odpowiedzieć, przywołując i komentując propozycję zmian zawartych w projekcie nowelizacji ustawy o OZE.

Projekt datowany jest na 27 stycznia 2021 r. i dzisiaj jest na etapie opiniowania. W artykule opisaliśmy wybrane zmiany, mając na względzie uwagi zgłoszone na etapie konsultacji publicznych oraz naszą subiektywną ocenę.

Mała instalacja ma urosnąć

Zasadniczą zmianą, która została zaproponowana w projekcie ustawy jest zmiana definicji małej instalacji. Dotychczas za małą instalację można było uznać instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW. Nowelizacja wprowadza zmianę górnej granicy mocy na nie większą niż 1 MW. Jak ta zmiana przełoży się na właścicieli instalacji?

Nie koncesja, a wpis do rejestru

Zmiana ta znacząco wpłynie na obowiązki wytwórców w zakresie koncesji. Obowiązek uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej (dalej: WEE) przestanie dotyczyć przedsiębiorstw energetycznych posiadających jednostki wytwórcze o mocy z zakresu 500 kW ≤ P ≤ 1 MW.

W następstwie zmian wprowadzonych w ustawie wytwórcy energii elektrycznej w małej instalacji, którzy posiadają ważne koncesje WEE, zostaną wpisani do rejestru wytwórców energii w małej instalacji (dalej: MIOZE) w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy  a ich koncesje utracą ważność.

Niezakończone postępowania o udzielenie, zmianę lub cofniecie promesy koncesji albo koncesji WEE w instalacji, która z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stanie się małą instalacją, zostaną umorzone.

Brak zmian w kompetencjach instalatorów OZE

Zmiana definicji małej instalacji nie dotyczy instalatorów OZE. Certyfikaty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do instalowania wybranych źródeł energii wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, w zakresie mocy nie ulegną zmianie. Pojawiająca się w obowiązujących przepisach „mała instalacja” w tym kontekście zostanie zastąpiona „instalacją odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW”.

Zmiana mocy nie dla FIT

Co ciekawe zmiana mocy w zakresie małej instalacji nie będzie rzutować na system wsparcia FIT. Ostatecznie ma pozostać kryterium kwalifikujące do FIT wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW.

Rejestr MIOZE

W kontekście rejestru MIOZE ma ulec zmianie zakres danych widniejących w rejestrze, poprzez dodanie rodzaju i łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu.

Również okres oczekiwania na wpis ma zostać wydłużony z 7 do 21 dni od dnia wpływu wniosku. Wydłużono również okres z 14 do 28 dni, po którym wytwórca może rozpocząć działalność, w razie nieotrzymania od Prezesa URE wpisu w określonym terminie.

Nowe przepisy w zakresie określania mocy instalacji

Zmianie ulegnie również sposób określania oraz weryfikacji mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE. Dotychczas był to jeden z elementów spornych w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa URE – szczególnie w postępowaniach dotyczących systemów wsparcia, w których moc przekłada się na cenę referencyjną, a zatem na ilość pieniędzy z dopłat w systemie wsparcia.

W odpowiedzi na potrzeby rynku dodano definicję mocy instalacji OZE, jednoznacznie wskazując, że chodzi o podaną przez producenta moc zespołu urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej – zespołu prądotwórczego, na tabliczce znamionowej, a w przypadku jej braku, moc znamionową czynną tego zespołu określoną przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Zmiany obowiązków raportowania

Dla wytwórców

Zmianie mają ulec również obowiązki dla wytwórców energii w zakresie raportowania do Prezesa URE ilości energii wytworzonej i sprzedanej. Sprawozdania kwartalne mają ustąpić miejsca sprawozdaniom półrocznym.

Dla OSD

W odniesieniu do operatorów systemu dystrybucyjnego uchylono artykuł zobowiązujący do raportowania danych o biogazowniach rolniczych Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Dla biogazowni rolniczych

W kontekście biogazowni rolniczych planowane jest poszerzenie dokumentacji gromadzonej na potrzeby sprawozdań przekładanych do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dokumentacja ma w szerszym zakresie obejmować ilości oraz rodzaje wszystkich substratów wykorzystanych do wytworzenia biogazu rolniczego. Ma to ułatwić weryfikację pochodzenia substratu.

Spółdzielnie energetyczne

W odniesieniu do spółdzielni energetycznych dodano wymóg posiadania umowy przyłączeniowej przez członków spółdzielni energetycznej. Można się spodziewać że chodzi o sprecyzowanie, że w ramach spółdzielni członkowie bezwzględnie muszą posiadać oddzielne przyłącze do sieci OSD.

Prosumenci

Wydłużeniu ma ulec okres przysługiwania tzw. systemu opustów dla prosumentów. Do tej pory przywilej ten przysługiwał wytwórcom od daty wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii i trwał przez okres kolejnych 15 lat, lecz nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2039 r. W projekcie datę graniczną zmieniono na 30 czerwca 2047 r.

Więcej o prosumentach pisaliśmy tutaj.

Sprzedaż energii sprzedawcy zobowiązanemu

Podobne wydłużenie terminu dotyczyć ma przywileju dla wytwórców OZE (niebędących prosumentami) jakim jest możliwość sprzedaży energii sprzedawcy zobowiązanemu – data graniczna 15-letniego okresu przysługiwania została zmieniona z 31 grudnia 2035 r. na 30 czerwca 2047 r.

Zmiany w FIT/FIP

System FIT/FIP również uzyskał wydłużenie czasu obowiązywania wsparcia do 30 czerwca 2047 r. wobec dotychczasowej daty 30 czerwca 2039 r. Podobnie czas na przystąpienie do systemu ma zostać wydłużony z daty 30 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2027.

Okres wsparcia

Ciekawą zmianą jest wydłużenie systemu wsparcia FIT/FIP dla przedsiębiorstw posiadających instalację o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, którym wydawano świadectwa pochodzenia przez minimum 5 lat, do okresu 17 lat.

Możliwość zmiany deklaracji FIT/FIP

W nowelizacji dodano również możliwość zmiany deklaracji dla instalacji biogazowych, złożonych przed dniem 1 stycznia 2019 r. Jeżeli wytwórcy ci uzyskali zaświadczenie konieczne do udziału w systemach wsparcia, mogą w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. zmienić deklarację określając swoją instalację jako jednostkę kogeneracyjną.

Zmiany w aukcjach

Uchylone mają zostać przepisy zobowiązujące Radę Ministrów do określania do dnia 31 października każdego roku, maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku kalendarzowym przez wytwórców.

Okres wsparcia

Wydłużony ma zostać okres możliwości przystąpienia do aukcji dla wytwórców energii, którzy rozpoczęli sprzedaż energii przed przystąpieniem do aukcji. Dotychczas data graniczna przystąpienie do aukcji przypadała na dzień 31 grudnia 2020 r. Data ma ulec zmianie na 30 czerwca 2027 r. Natomiast ogólne wydłużenie aukcyjnego systemu wsparcia dla wytwórców ma zmienić się z dnia 30 czerwca 2039 r. na dzień 30 czerwca 2047 r.

Dodatkowo ma zostać wydłużony czas na organizację aukcji. Dotychczasowo ostatnie aukcje OZE miały się odbyć nie później niż 31 grudnia 2021 r. Planowo data ta zmieni się na 31 grudnia 2027 r. oczywiście po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej.

Sytuacja ekonomiczna, a systemy wsparcia

Weryfikacja sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw ma obejmować również wytwórców startujących w aukcji. Dotychczas dotyczyła wyłącznie startujących do systemu FIT/FIP.

Kolejną zmianą w tym zakresie jest usunięcie zapisu wprowadzonego w nowelizacji ustawy o OZE w 2019 roku. Wówczas zaproponowano przepis, który miał zwalniać z badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa otrzymujące świadectwa pochodzenia. Zapis ten nie uzyskał jednak notyfikacji Komisji Europejskiej, stąd propozycja usunięcia go z ustawy.

Energia niezadeklarowana w aukcji

Zasadniczą zmianą jest również fakt, że jeżeli ilość energii sprzedanej w okresie po zakończeniu każdych pełnych trzech lat kalendarzowych, w których przysługiwało wsparcie oraz po zakończeniu okresu wsparcia:

  1. przekracza ilość energii określonej przez wytwórcę w ofercie aukcyjnej oraz
  2. gdy ilość ta nie może zostać rozliczona w okresie trzech następujących po sobie lat kalendarzowych.

Wówczas nie bierze się jej pod uwagę przy rozliczeniu ujemnego salda.

Więcej o systemach wsparcia znajdziesz tutaj.

Dodatnie saldo

W ustawie również zmieniono zobowiązania związane ze zwracaniem dodatniego salda w aukcji oraz systemie FIT/FIP. Jeżeli saldo nie może zostać rozliczone w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych ma być ono zwracane. Zwrot odbywać się ma do dnia 30 czerwca czwartego roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy zwrot.

Dotychczas zwrot dotyczył pełnego okresu wsparcia. Dokonywany był w sześciu równych, miesięcznych ratach począwszy od końca ostatniego miesiąca, w którym zakończył się ten okres.

Zarządca Rozliczeń

Uregulowano przepis w aukcji, zgodnie z którym obowiązek przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych przez OSD ma dotyczyć nie tylko przekazywania danych do operatora rozliczeń – Zarządcy Rozliczeń S.A. (dalej: ZRSA) ale też do sprzedawcy zobowiązanego.

Wydłużony ma być termin na przekładanie wniosków o pokrycie ujemnego salda z 10 do 15 dni po zakończeniu miesiąca. Na etapie konsultacji publicznych ZRSA potwierdziło, że biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie ZRSA, intencja wydłużenia tego terminu jest uzasadniona. Szczególnie, że termin ten jest terminem materialnoprawnym i dotychczasowa ustawa nie przewiduje możliwości go wydłużenia.

Biometan do sieci gazowej

Wprowadzono również przepisy zobowiązujące Radę Ministrów do wydania rozporządzenia w zakresie wzoru na wyliczenie ekwiwalentu ilości energii elektrycznej w biogazie. Jest to zapis istotny w kontekście prac legislacyjnych w zakresie systemów wsparcia dla produkcji biometanu wtłaczanego do sieci gazowej. Zapis przekazuje informację o planowanych aukcjach dla w/w instalacji w poszczególnych następujących po sobie latach kalendarzowych 2022–2027.

Spalanie wielopaliwowe

Dodano również zapis dotyczący instalacji OZE, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biopłyny lub biogaz w instalacji spalania wielopaliwowego. Określa on że do dnia 31 grudnia 2025 r. instalacjom tym przysługuje świadectwo pochodzenia skorygowane współczynnikiem 0,5.

Wzrost budżetu URE

W projekcie planowane jest również zwiększenie wydatków z budżetu państwa na wykonywanie zadań Prezesa URE wynikających z ustawy OZE.

rok Dotychczasowo Docelowo
2016 4 189 920 zł
2017 4 833 324 zł
2018 5 073 324 zł
2019 4 833 324 zł
2020 4 833 324 zł
2021 100 000 zł 5 800 000 zł
2022 100 000 zł 5 920 000 zł
2023 100 000 zł 6 030 000 zł
2024 100 000 zł 6 180 000 zł
2025 100 000 zł 6 350 000 zł
2026 6 520 000 zł
2027 6 720 000 zł
2028 6 920 000 zł
2029 7 130 000 zł
2030 7 340 000 zł

Więcej o obowiązkach i kompetencjach Prezesa URE można znaleźć w tym artykule.

Podsumowanie

Nowelizacja ustawy wprowadza zmiany w różnych dziedzinach rynku, dlatego trudno o ich podsumowanie w jednym akapicie. Zdajemy sobie sprawę, że tematyka legislacyjna zdecydowanie nie jest podawana w sposób „lekkostrawny” jak inne treści na naszym blogu. Dlatego jeżeli cokolwiek zwróciło Twoją uwagę lub masz pytania o szerszy kontekst wprowadzanych zmian, napisz do nas na adres kontakt@oenergetyce.pl lub poprzez formularz kontaktowy. Postaramy się odpowiedzieć na powstałe wątpliwości.

Zostaw komentarz

siedem − cztery =

error: Content is protected !!