fbpx
Aukcje OZE – ceny referencyjne w 2021 r.

Aukcje OZE – ceny referencyjne w 2021 r.

Dwa miesiące temu podsumowywaliśmy aukcje OZE, które odbyły się w 2020 roku (Podsumowanie aukcji OZE 2020). Dzisiaj natomiast analizujemy projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18.02.2021 dotyczącego cen referencyjnych energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2020 r. W artykule bierzemy również pod lupę wolumeny energii dostępne na tegorocznych aukcjach.

Jak przebiegają aukcje OZE – można przeczytać w naszym wcześniejszym artykule

Ceny referencyjne

Projekt rozporządzenia określającego tegoroczne ceny referencyjne dla aukcji OZE zawiera wyłącznie 3 zmiany, w stosunku do cen oferowanych w 2020 roku. Wszystkie zmiany dotyczą instalacji nowych tj. takich, które wytworzą energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia sesji aukcji w instalacjach odnawialnego źródła energii:

  • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej – zmiana o 20 zł z 360 zł/MWh do 340 zł/MWh (-5,56%);
  • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie – zmiana o 20 zł z 250 zł/MWh do 230 zł/MWh (-8,00%);
  • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej – zmiana o 20% z 340 zł/MWh do 320 zł/MWh (5,88%).

Poza powyższymi zmianami pojawiły się ceny referencyjne dla instalacji hybrydowych na poziomie:

  • 415 zł/MWh dla wyłącznie hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW;
  • 410 zł/MWh dla wyłącznie hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW;

Zestawienie wszystkich cen referencyjnych dla instalacji przewidzianych w tegorocznych aukcjach przedstawiamy poniżej.

* zgodnie z art. 77 ust. 5 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Dostępne wolumeny energii

Ilość energii elektrycznej przeznaczonej do zakupu w ramach tegorocznej aukcji określona została w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r. Regulator przewidział przeprowadzenie w tym roku 10 aukcji. Warto przy tym przypomnieć, że w poprzednim roku zaplanowano 8 aukcji z czego rozstrzygnięto wyłącznie 4. Wynika to z ryzyka, jakie wiąże się z udziałem w aukcji, o których więcej pisaliśmy w artykule Ryzyka w aukcyjnym systemie wsparcia.

Tylko jedna z zaplanowanych na ten rok aukcji dotyczy jednostek wytwórczych istniejących. Pierwszy raz mamy do czynienia z koszykiem przeznaczonym dla instalacji hybrydowych. Zestawienie koszyków aukcyjnych z uwzględnieniem dostępnych wolumenów i przedstawiamy poniżej. Rodzaje instalacji w poszczególnych koszykach oznaczyliśmy zgodnie z numeracją z powyższej tabeli z cenami referencyjnymi.

Regulator tylko w jednym przypadku zdecydował się na zwiększenie dostępnego wolumenu energii w porównaniu do zeszłorocznych aukcji. Zwiększeniu o 25% uległ koszyk przeznaczony dla instalacji wykorzystujących wiatr na lądzie oraz energię promieniowania słonecznego o mocy nie większej niż 1 MW. Największemu uszczupleniu (aż o 80%) uległ koszyk przeznaczony dla instalacji istniejących, wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej wyłącznie biogaz rolniczy, choć w pierwszym projekcie ustawy o aukcjach w 2021 miało go nie być. Do jego przywrócenia bez wątpienia przyczyniło się duże zainteresowanie wśród wytwórców migrujących z systemu wsparcia błękitnych certyfikatów w 2020 roku. Więcej o migracji między systemami wsparcia można przeczytać w naszym wcześniejszym artykule Ewolucje systemów wsparcia oze w Polsce.

Biorąc pod uwagę poprzednie aukcje…

… należy zauważyć, że obniżce uległy ceny referencyjne technologii najbardziej popularnych w aukcjach OZE. Poza jednostkami wiatrowymi o mocy nie większej niż 1 MW. Źródła te dotychczas odgrywały znikomą rolę w aukcjach.

Inaczej jest z instalacjami fotowoltaicznymi. W aukcjach 2020 koszyk cieszył się dużą popularnością a wsparcie uzyskało 747 z 1618 zgłoszonych instalacji o mocy nie większej niż 1 MW. Rozsądnym zatem należy uznać zwiększenie wolumenu dla tych instalacji o 25%. Ceny w koszyku w 2020 osiągnęły poziom od 222,87 zł/MWh do 268,88 zł/MWh (Podsumowanie aukcji OZE 2020). Oznacza to, że obniżka ceny referencyjnej do kwoty 340 zł/MWh w żaden sposób nie powinna wpłynąć na oferowane poziomy cenowe.

Podobnie jest z instalacjami o mocy większej niż 1 MW wykorzystującymi do produkcji energii elektrycznej promieniowanie słoneczne. Stawki oferowane na aukcji w 2020 roku były znacznie niższe (190-249,90 zł/MWh), niż obniżona cena referencyjna dla tej technologii (320 zł/MWh). W tym przypadku nastąpiło zmniejszenie ceny referencyjnej o 16,27%.

Trzecia zmiana dotyczy jednostek większych niż 1 MW, które do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystują energię wiatru na lądzie. W tym przypadku obniżenie ceny referencyjnej do poziomu 230 zł/MWh można uznać za dodatkową barierę w rozwoju tego typu projektów. Taki poziom cen dla starszych projektów oznacza brak rentowności. Z drugiej strony nowe projekty nie mogą być rozwijane z uwagi na tzw. ustawę odległościową. Wiadomym jest, że Rząd chce zliberalizować zapisy ustawy ograniczającej rozwój branży. Należy jednak brać pod uwagę, że zmiana dotychczasowych projektów zajmie bardzo dużo czasu. Prawdopodobnie właśnie z tego powodu nastąpiło ograniczenie dostępnego do sprzedaży wolumenu w tym koszyku o 16,27%. Jeśli wskazane w projekcie poziomy cenowe zostaną przyjęte, wówczas w większości, jeśli nie całkowicie, koszyk zostanie wykorzystany przez instalacje fotowoltaiczne.

Instalacje hybrydowe

Jak wspomniano powyżej, ten rok będzie pierwszym w którym zaplanowano przeprowadzenie aukcji dla instalacji hybrydowych. Zgodnie z obowiązującą ustawą OZE instalacją hybrydową nazywamy:

“wyodrębniony zespół urządzeń opisanych przez dane techniczne i handlowe, przyłączonych do tej samej sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV, w których energia elektryczna jest wytwarzana wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, różniących się rodzajem oraz charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii elektrycznej, oraz:

a) żadne z urządzeń wytwórczych nie ma mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 80% łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu,

b) urządzenia wytwórcze wchodzące w skład tego zespołu mogą być wyposażone w jeden albo w kilka układów wyprowadzenia mocy, w ramach jednego albo kilku punktów przyłączenia,

c) łączny stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu jest większy niż 3504 MWh/MW/rok,

d) zespół ten jest zlokalizowany na obszarze jednego powiatu albo nie więcej niż 5 gmin graniczących ze sobą – przy czym taki zespół urządzeń wytwórczych może być wspomagany magazynem energii służącym do magazynowania energii wytworzonej z tego zespołu i wówczas oddawana z niego energia jest traktowana jako energia z odnawialnego źródła energii;”

W odniesieniu do powyższej definicji zapowiedziane zostały zmiany. Pierwsza z nich związana jest ze zwiększeniem stopnia wykorzystania mocy do poziomu 5256 MWh/MW/rok. Druga natomiast ma wprowadzać obowiązek współpracy źródła z magazynem energii. Zgodnie z zapowiedziami Regulatora, zmiany mają wejść w życie przed tegorocznymi aukcjami OZE.

Podsumowanie

Aukcje OZE z roku na rok zyskują na popularności, szczególnie wśród wytwórców planujących produkować energię w instalacjach fotowoltaicznych i wiatrowych. W przypadku tych technologii, zaplanowane na ten rok dostępne wolumeny energii są zdecydowanie zbyt małe, aby nasycić rynek. Szczególnie biorąc pod uwagę popularność małych instalacji. Równocześnie, oferowane ceny referencyjne mogą wpłynąć na dalsze ograniczenie rozwoju projektów wiatrowych. Kiedy się odbędą aukcje? Biorąc pod uwagę zapowiadane zmiany definicji instalacji hybrydowej spodziewamy się, że w tym roku termin będzie podobny.

 

Zostaw komentarz

1 × 5 =

error: Content is protected !!